Radi zodpovieme všetky vaše otázky +421 2 5542 2332 · obchod@sorea.sk

Zásady ochrany osobných údajov

Hotelová spoločnosť SOREA, spol. s r.o. ( ďalej ako SOREA )  venuje veľkú pozornosť otázkam ochrany súkromia, čoho dôkazom je aj toto vyhlásenie, ktoré podrobne popisuje náš prístup k uvedeným záležitostiam.
Od 25.5.2018 vrátane sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ( EÚ ) o ochrane osobných údajov známe ako GDPR.  Nové nariadenie bolo vytvorené tak, aby Vám poskytlo väčšiu kontrolu nad tým, ako sa Vaše osobné údaje zbierajú a ako ich používajú jednotlivé spoločnosti. Ide o nariadenie EÚ, a preto sa vzťahuje na všetky organizácie so sídlom v EÚ.

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany spoločnosti SOREA, spol. s r.o. Vám ako osobe , ktorej osobné údaje spracúvame ( ďalej len dotknutá osoba ) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13. a 14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Prevádzkovateľ osobných údajov:

SOREA, spol. s r.o., Odborárske nám. 3, 815 70,  Bratislava, IČO: 31339204 rešpektuje Vaše právo na súkromie a súkromie každej osoby, ktorá navštívi príslušný hotel SOREA, CK SOREA, alebo použije našu internetovú stránku.

Zber, využívanie a spracovanie osobných údajov

Zasielaním osobných údajov prostredníctvom tejto webovej stránky, dávate svoj súhlas na to, aby ich spoločnosť SOREA mohla používať v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov. Pokiaľ nám dobrovoľne poskytnete osobné údaje, nepoužijeme ich, nespracujeme ich, ani ich neprevedieme nad rámec obmedzení právnych predpisov alebo nad rámec vami určený vo vašom súhlasnom prehlásení. Vaše údaje spracúvame pri využívaní elektronickej komunikácie s vami ako je Kontaktný formulár, Objednávkový formulár, Dotazník spokojnosti, Online rezervačné formuláre, na priamy marketing či na evidenciu v našom programe stálych hostí . Tieto údaje sú potrebné na poskytnutie našich služieb vám, na zaradenie do súťaží, v poštovom styku s vami, alebo podávaní informácií o pripravovaných podujatiach a akciách SOREA.

Zverejňovanie údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje poskytneme tretej osobe výhradne vtedy, ak k tomu budeme nútení súdnym rozhodnutím alebo iným rozhodnutím verejnej moci. 

Bezpečnosť

Hotelová spol. SOREA uchováva Vaše údaje v bezpečí a prístup k osobným údajom majú len oprávnené osoby našej spoločnosti.  Všetci oprávnení zamestnanci našej spoločnosti, ktorí majú prístup k Vašim osobným údajom, musia dodržiavať Zásady ochrany osobných údajov spol. SOREA. Na zaručenie ochrany Vašich osobných údajov našou spoločnosťou udržiavame bezpečné IT prostredie a máme prijaté potrebné opatrenia na zamedzeniu úniku osobných údajov, ktoré získava a spracováva.
SOREA zlikviduje uchovávané údaje po uplynutí doby určenej zákonom, udeleným súhlasom alebo ak ich už nebude potrebovať. 

Odhlásenie

Samozrejme, kedykoľvek môžete požiadať o likvidáciu vašich údajov. Ste oprávnený kedykoľvek odvolať Váš súhlas na spracovanie alebo využívanie vašich osobných údajov s účinkami do budúcnosti.

Ak máte nejaké otázky ohľadom záležitostí spojených s ochranou osobných údajov, zašlite nám, prosím, mail na adresu: zodpovednaosoba@sorea.sk

Zhromažďovanie osobných údajov

Zhromažďujeme iba osobné identifikačné údaje alebo informácie, ktoré nám konkrétne a dobrovoľne poskytnú návštevníci našej webovej stránky pri registrácii, odoslaním formulárov, rezervácií, dotazníkov, resp. klienti pri nástupe na pobyt v hoteloch SOREA alebo pri komunikácii s cestovnou kanceláriou SOREA.

Súbory „cookie“

Používame malé textové súbory nazývané ‘cookie’, ktoré sú umiestnené na vašich pevných diskoch, aby vám pomáhali získavať prispôsobenejšie informácie z webových stránok. Pre väčšinu webových stránok je používanie cookies už štandardným operačným postupom. Ak vám však používanie cookies vadí, väčšina prehliadačov dáva momentálne užívateľom možnosť rozhodnúť sa, že ich nebudú prijímať.

Oboznámenie dotknutej osoby za účelom poskytovania hotelových služieb

Oboznámenie dotknutej osoby za účelom využitia služieb CK

Oboznámenie dotknutej osoby za účelom evidencie reklamácií

Oboznámenie dotknutej osoby za účelom zasielania marketingových ponúk

Oboznámenie dotknutej osoby za účelom využitia Vernostného programu

Oboznámenie fakturácia

Oboznámenie za účelom spracovnia v kamerovom informačnom systéme

Oboznámenie za účelom spracovania - kontaktný formulár

Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie jej práv